Rekrutacja

Projekt przewiduje udział 40 osób zamieszkujących gminę miasto Rzeszów  (woj. podkarpackie) i Radom (woj. mazowieckie). Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 60 lat (od dnia 60 urodzin) i więcej. Projekt przewiduje uczestnictwo osób o różnym stopniu sprawności.

W przypadku dużej ilości chętnych w pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane będą osoby, które dodatkowo pozostają bez zatrudnienia lub są w trudnej sytuacji materialnej lub osoby z niepełnosprawnościami.

Kandydat/ka wypełnia ankietę rekrutacyjną m.in. sprawdzającą kryteria udziału i poziom motywacji, deklaruje poziom umiejętności w korzystaniu z komputera i nowoczesnych technologii.

KRYTERIA REKRUTACJI:

  • zamieszkiwanie na terenie gminy miasta Radom lub Rzeszów - oświadczenie
  • osoba w wieku 60 lat i więcej - oświadczenie potwierdzone wglądem do dokumentu tożsamości

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

  • osoba pozostająca bez zatrudnienia (w wieku aktywności zawodowej) + 5 pkt.
    w rekrutacji- oświadczenie
  • w trudnej sytuacji materialnej + 5 pkt. w rekrutacji -potwierdzenie przez OPS
  • osoby z niepełnosprawnościami + 5 pkt. w rekrutacji- orzeczenie lekarskie/ inny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami

Koordynator i Prezes Oferenta buduje listę uczestników zgodnie z kryteriami opisanymi wyżej.

Uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, zarówno Kobiety i Mężczyźni, osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 60 lat i więcej, bez względu na wykształcenie, wyznanie i inne czynniki mogące wpływać na dyskryminację.

Wnioskodawca nie określa ile osób z niepełnosprawnościami weźmie udział w zadaniu ze względu na to, że nie chce ograniczać na tym etapie ile osób pełnosprawnych, a ile z niepełnosprawnościami może wziąć udział w zadaniu. Osoby te mają jednak pierwszeństwo w rekrutacji, a wsparcie będzie dostosowane do ich potrzeb np. spotkania w salach bez barier architektonicznych.

Wszystkie dane UP są składane z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 15

W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej na odpowiednim wzorze i dostarczenie jej wraz z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w wyznaczonym terminie do biura Projektu:
Towarzystwo ALTUM,  Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7,
35-205 Rzeszów lub ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w Radomiu od 01.07.2023 r. i w Rzeszowie od 01.08.2023 r.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 4 grupy Uczestników po 10 osób (po 2 grupy w Rzeszowie i w Radomiu).

Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego naboru Uczestników Projektu, w przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych w określonym terminie lub przerwania udziału w projekcie osób już zakwalifikowanych.

Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Realizatora oraz w jego siedzibie.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionej ankiety rekrutacyjnej wraz z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych – ankieta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo.

Kompletną ankietę rekrutacyjną wraz z  wraz z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Altum.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY